សារិកាជាអ្វី?

សារិកា​​ជា​បក្សីខ្មែរ​ ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែល​មើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា។យើងក៏ចង់ធ្វើដូចជា “សារិកា”​ ដែរ ដែលអាចមើលឃើញ

ពីនិន្នាការ​និង​ ហេតុការណ៍នានា​នៅក្នុងបណ្តាញសារពត៌មានដែលទាក់ទង

ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍កំពុងកើតមានឡើង។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s